Coronaspiegel

Programma Veiligheid

5.4 Programma Veiligheid

Uit de gegevens en maandcijfers van politie blijkt, dat de afgelopen periode waarin de Noodverordening COVID 19 VRT van kracht is, het (lokale) criminaliteitsbeeld in Almelo nog niet opvallend is gewijzigd. We volgen de regionale en landelijke trend, waarbij nog steeds sprake is van geleidelijke afname van zogeheten High Impact Crimes, zoals overvallen, woninginbraken en autokraken. Echter we realiseren ons ook dat Hidden Impact Crime, zoals ondermijning en cybercrime een gelegenheidsstructuur zal aannemen en zich zal aanpassen.

Meer sociale overlast en dan met name bij de kwetsbare groepen
We zien meer overlast in de openbare ruimte als gevolg van rondhangende jongeren en negatieve effecten op de sociale veiligheid. Het aantal meldingen van personen met verward gedrag neemt op landelijk niveau toe en zal mogelijk in combinatie met een verwachte recessie ook lokaal ernstiger kunnen worden. Dat vraagt om integraliteit van aanpak en personele inzet door wijkcoaches, en meer capaciteit in de opvang, hulp en zorg. Overlast van jeugd en kwetsbare (personen met verward gedrag) blijft ook los van de coronacrisis actueel en aandachtspunt voor politie en gemeentelijke toezichthouders.

Cybercriminaliteit en ondermijning
Cybercriminaliteit en oplichting via sociale media is toegenomen en is een groter risico geworden omdat cybercriminelen inspringen op de huidige situatie. Er wordt misbruik gemaakt van de thuissituatie van inwoners en het verplicht thuiswerken. De afzetmarkt voor illegale drugs en witwasfaciliteiten van uit criminaliteit verkregen inkomsten is niet verdwenen, maar vermoedelijk verschoven naar een ondergronds circuit nu bedrijven en bepaalde sectoren op grond van de noodverordening tijdelijk zijn gesloten. Dit is een vermoeden maar nog niet concreet aantoonbaar op cijfers of indicatie. Op het gebied van ondermijning bestaat het vermoeden dat er een verschuiving plaats vindt; maar dat valt nog niet te kwantificeren.

Huiselijk geweld
Hoewel politie en justitie aandacht vragen voor een piek (verborgen) huiselijk geweld als gevolg van de coronacrisis is dit nog niet in de cijfers naar voren gekomen. Dit is een zorgpunt en vanuit politie en Veilig Thuis Twente worden ontwikkelingen gemonitord en nauwlettend gevolgd. Met landelijke communicatie campagnes wordt het veilig melden gestimuleerd.

Handhaving en toezicht veiligheid en openbare orde (lijntaak)
Een lokaal merkbaar en zichtbaar effect van de coronacrisis is de tijdelijke sluiting van de horeca en het afgelasten van grote publieksevenementen, waaronder het (betaald) voetbal. Overlast en meldingen als gevolg van overlast en hinder in relatie tot uitgaanspubliek en inzet bij grote evenementen en voetbalwedstrijden is op dit moment niet aan de orde. Hierdoor zijn reeds bij het afkondigen van de noodmaatregelen lokale handhavings- en toezichttaken opnieuw geprioriteerd en is voor een groot deel de operationele handhavingscapaciteit beschikbaar om onder gezag van de voorzitter van de Veiligheidsregio de noodverordening te handhaven. Hoe langer de noodverordening van kracht is, hoe groter het continuïteitsrisico qua personele bezetting. Uiteraard zonder te kort te doen aan de lokale kerntaken van politie (handhaving openbare orde) en gemeentelijk toezichthouders (toezicht op de leefbaarheid).

Mogelijke handelingsperspectieven voor het programma Veiligheid

  1. Persoonsgebonden aanpak

Extra personele inzet door wijkcoaches, en meer capaciteit in de opvang, hulp en zorg (persoonsgebonden aanpak/zorg en veiligheid) met nadruk op signalering door ambtenaren die in contact met inwoners zijn.

  1. Capaciteit BOA’s

Extra capaciteit bij team BOA’s  om de continuïteit van toezicht en handhaving te borgen (flexibiliteit handhaving).

  1. Herprioritering

Analyse formatie/expertise inzet op (sociale) veiligheid in relatie tot mogelijkheden van herprioritering.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 12/21/2020 13:44:29 met de export van 07/01/2020 14:55:36