Bijlagen

Overzicht afdoening moties

8.1 Overzicht afdoening moties

Vertrekpunt is het overzicht met de stand van zaken moties bij de begroting 2020. Afgehandelde moties zijn niet in dit overzicht opgenomen. Deze kunt u vinden in het overzicht met moties op iBabs.

Omschrijving motie:

Datum raadsvergadering:

Stand van zaken:

Motie vreemd VVD, CU , LAS, CDA, D.nu - Zorg(en) voor theaters en het kloppend hart van Almelo

19 mei 2020

Moet nog uitvoering aan worden gegeven, motie is recent aangenomen. Gesprek met de Provincie is reeds opgepakt.

Motie - alle fracties - stedenband Almelo-Ejmiatsin

28 januari 2020

Het in april geplande bezoek van de Minister President van Armenië en de burgemeester van Ejmiatsin aan Almelo zou worden benut om, binnen de door de Raad gestelde kader, invulling te geven aan de stedenband en daarbij vooral uit te gaan van maatschappelijk- en inwonersinitiatief. Gelet op de Corona-crisis is het bezoek afgelast.

Motie - CU, PvdA, GL - generatietoets

7 november 2019 (begroting 2020)

Almelo heeft zich aangemeld als pilot bij het Ministerie van BZK en er is contact met de SER-jongerenraad. De landelijke SER-jongerenraad heeft aangegeven een generatietoets zoveel mogelijk uniform te willen inzetten. Almelo is benaderd door de landelijke projectleider vanuit het Ministerie van BZK voor een eerste overleg met de landelijke planbureaus; dit gesprek is door de coronacrisis tot een nog onbekend moment uitgesteld. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een overleg met de Almelose Jongerenraad over een mogelijke invulling. Zodra de resultaten van beide gesprekken bekend zijn, zal de raad verder worden geïnformeerd over de mogelijke uitwerkingsvarianten.

Motie - PVA, LAS, LA - Budget voor onderhoud en vervanging speeltoestellen

7 november 2019 (begroting 2020)

De beantwoording van de motie is vertraagd. In de afgelopen periode is veel aandacht uitgegaan naar de implementatie van de nota kapitaalgoederen en de beheerplannen. De uitwerking wordt nu betrokken bij de besluitvorming over de programmabegroting 2021 en de motie zal nu in juni/juli worden afgehandeld. Bij de uitwerking wordt ook afstemming gezocht met de actuele doelstellingen uit de “ Visie op sport en bewegen – 2020”. In deze visie is als uitgangspunt opgenomen dat we spelen en bewegen in de openbare ruimte stimuleren en faciliteren door het plaatsen van geschikte attributen.

Motie - GL, SP, CU, LA, PvdA, Lijst Çete - geboortebos

7 november 2019 (begroting 2020)

Er is meer tijd nodig om deze motie uit te werken. Er doet zich een kans voor om in gezamenlijkheid met het waterschap een park/ geboorte bos aan te leggen in de nabijheid van het Waterschapsgebouw. Na ondertekening van de intentie verklaring zou een aanvang plaats kunnen vinden over de haalbaarheid.

Motie - SP, D66, LA, PVA, PvdA, CDA, GL, Lijst Çete,
Forum voor Rechts, D.nu - herverdeling prullenbakken in de openbare ruimte

7 november 2019 (begroting 2020)

Op dit moment wordt aan een voorstel gewerkt. In de maand juli leggen we aan de raad een voorstel voor.

Motie - VVD, D.nu, PVV, PVA - Subsidie bibliotheek voor kerntaken niet voor bijzaken

7 november 2019 (begroting 2020)

De motie wordt betrokken bij de bezuinigingsopgave op subsidies. De Raad wordt in het 2e kwartaal hierover geïnformeerd.

Motie - PvdA, SP - Collectieve zorgverzekering als je voldoet aan de inkomenstoets

7 november 2019 (begroting 2020)

Contacten met andere zorgverzekeraars dan Menzis lopen/worden gelegd. De raad is op 3 maart 2020 met een raadsbrief van de stand van zaken op de hoogte gebracht.
Het proces voor oplossing loopt nog. Voor 2020 was er geen oplossing. Voor 2021 wordt over het proces na het zomerreces weer gerapporteerd.

Motie - D66, VVD, Lijst Çete, Groenlinks, Leefbaar Almelo - Premie participatiewet

7 november 2019 (begroting 2020)

Divosa is gevraagd om een scan uit te voeren op onze wijze van omgaan met deeltijdwerk. De uitkomsten van deze scan worden eind mei 2020 verwacht. Onduidelijk is of scan in mei kan worden afgerond vanwege coronacrisis. Afhandeling van de motie vindt daarmee waarschijnlijk na de zomer plaats.

Motie - 23 - GL, LA, D66, PvdA, SP - Ecologisch groenbeheer

27 juni 2019 (PN 2019)

In de uitwerking van de motie zoeken we de samenwerking met Provincie Overijssel. Door het coronavirus zijn afspraken uitgesteld en is de uitwerking vertraagd. De uitwerking wordt 2e kwartaal 2020 verwacht. Raad wordt alsdan geïnformeerd met een raadsbrief.

Motie - 10 - VVD, LAS - Crowdfundingsplatform

27 juni 2019 (PN 2019)

Op dit moment wordt een verkenning naar de mogelijkheden gedaan. We verwachten voor de zomer hier de raad over te kunnen informeren.

Motie - 11A - VVD, CDA, D.Nu, FW, LAS, CU- Sociale huurwoningen in relatie tot sociaal domein

27 juni 2019 (PN 2019)

Cijfermateriaal van CBS is heel recent ontvangen en rapportage is nu in voorbereiding. In juni wordt dit in het College behandeld, waarna de raad het rapport ontvangt.

Motie 26 D66 - Onderzoek vertrouwen inwoners

2 november 2017 (programmabegroting 2018)

Uit onderzoek blijkt dat responsiviteit de belangrijkste voorspeller is voor het vertrouwen in het gemeentebestuur.  We hebben ingezet om door grotere nabijheid, onder meer via programma- en wijksturing, de responsiviteit te vergroten en het vertrouwen te herstellen. Het vertrouwen stijgt maar blijven we monitoren.  De motie willen we dan ook nog niet afdoen. In tijden van onzekerheid kan het vertrouwen in formele instanties onder druk komen te staan. Wij blijven inzetten op een groeiend vertrouwen in het lokale bestuur. Ook zullen we het Almelo Panel verder ontwikkelen om een representatiever inzicht te krijgen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 12/21/2020 13:44:29 met de export van 07/01/2020 14:55:36