Coronaspiegel

Programma Duurzaamheid

5.5 Programma Duurzaamheid

De Europese Unie zal naar verwachting het economisch herstel aangrijpen om dat een duurzaam herstel te laten zijn. Voor overheden is het daarom van belang om zoveel mogelijk te blijven werken aan de plannen voor verduurzaming. De gemeente kan bij de inzet van publieke middelen duurzame eisen aan de investeringen verbinden. Ook biedt dit kansen voor de verdere overgang naar een circulaire economie. Daarnaast ontstaat er ruimte voor kleinere bedrijven en nieuwe partijen om te komen met innovaties. De overheid kan dat mogelijk gericht stimuleren door bedrijven hiertoe uit te dagen.

Afval: meer restafval en verwachte kwijtschelding
Inwoners zijn aan het opruimen geslagen en bieden veel meer afval aan. Helaas wordt er ook minder goed gescheiden en dat betekent dat veel afval niet kan worden gerecycled en er meer restafval is. Dit is kostenverhogend. Ook wordt verwacht dat meer inwoners gebruik gaan maken van de kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing en dat kan leiden tot een tekort op het afvalbudget. We hebben echter een buffer waardoor deze extra kosten kunnen worden opgevangen.

RESsen en Omgevingswet
Door het verruimen van het tijdschema door het Rijk hebben regio’s meer ruimte voor een politiek en maatschappelijk gedragen proces en kunnen ze tegelijkertijd blijven werken aan een duurzame toekomst. In Twente hebben we voor de bestuurlijk vastgestelde concept-RES het oorspronkelijke tijdspad van 1 juni 2020 in plaats van 1 oktober 2020 aangehouden omdat we al op schema lagen in tegenstelling tot andere regio’s. Voor de RES 1.0 maken we wel gebruik van de extra tijd tot 1 juli 2021 in plaats van 1 maart 2021.Ook voor de Omgevingswet is het tijdschema verruimd. Voor het programma is het belangrijk dat de uitvoering niet vertraagd wordt omdat is afgesproken dat de warmtevisie en wijkuitvoeringsplannen meegenomen worden in de Omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Langere termijn: bouw als aanjager duurzaamheid en economie
Het Rijk heeft aangegeven het klimaatakkoord te willen blijven uitvoeren zoals deze is afgesproken. Dit kan een grote impuls zijn voor de bouw- en installatiesector. Tijdens de vorige crisis is gebleken dat deze sector een belangrijke aanjager is voor de Twentse economie. De energietransitie creëert nieuwe banen, stevig inzetten op de energietransitie geeft een stevige impuls. En de gemeente kan met extra investeringen op het gebied van duurzaamheid daar aan bijdragen (duurzaam inkopen, verduurzamen eigen vastgoed maar ook inwoners, bedrijven en instellingen stimuleren te verduurzamen, warmtevisies uitvoeren, grootschalige duurzame energieparken stimuleren, etc.). Samen met de andere Twentse gemeenten en de provincie een investeringsimpuls te geven aan de energietransitie en onverminderd hard door te werken aan ons programma Duurzaamheid.

Mogelijke handelingsperspectieven voor het programma Duurzaamheid

  1. Gezamenlijke investeringsimpuls

Het Rijk heeft aangegeven het klimaatakkoord te willen blijven uitvoeren zoals deze is afgesproken. Dit kan een grote impuls zijn voor de bouw- en installatiesector. Samen met de andere Twentse gemeenten en de provincie een investeringsimpuls te geven aan de energietransitie en onverminderd hard door te werken aan ons programma Duurzaamheid

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 12/21/2020 13:44:29 met de export van 07/01/2020 14:55:36