Inleiding

1. Inleiding

Voor u ligt de Perspectiefnota 2020. De Perspectiefnota 2020 combineert een terugblik op twee jaar beleidsinspanningen in de midterm review met een vooruitblik; zowel inhoudelijk als financieel. Het geeft u inzicht in de relevante trends en ontwikkelingen voor de komende jaren. Jaren die uitdagend, spannend en ook onzeker zullen zijn door tal van factoren waarvan de effecten van de coronacrisis de meest actuele zijn. Vanzelfsprekend is daarvoor in deze Perspectiefnota aandacht.

Het centraal stellen van de vraag of behoefte van onze inwoners is al enkele jaren het streven. Dit is vertaald in de zeven programma’s en bijbehorende ambities, visies en doelstellingen die door de raad zijn vastgesteld. Dit jaar richt de Perspectiefnota extra aandacht op wijksturing. Juist in deze tijd zien we (opnieuw) het belang van wijksturing: signaleren, handelen en regisseren op de domeinen leefbaarheid en veiligheid. Wijksturing stelt ons in staat de betrokkenheid van inwoners en ondernemers te vergroten, hun belang meer voorop te stellen en daarnaar te handelen.

Het nut en de noodzaak voor een koersvaste inzet blijkt ook uit de programmatische hoofdstukken van deze Perspectiefnota waarin een midterm review wordt gegeven van de huidige stand van zaken. Met de raad is afgesproken na twee jaar terug te blikken en de resultaten in beeld te brengen en dat doen we hierbij. Voor alle programma’s geldt dat deze stevig zijn verankerd qua uitvoering, de gewenste resultaten opleveren en gericht blijven op de door de raad vastgestelde ambities. Omdat de coronacrisis en de nasleep daarvan bij het schrijven van de Perspectiefnota zich nog volop ontwikkelen, zal dit nauwlettend worden gevolgd om, indien gewenst, tijdig bijsturen mogelijk te maken. Onzeker is nog hoe lang dit gaat duren, hoe groot de economische schade zal zijn en welke impact er op de langere termijn zal zijn. We zien ook de kracht en diversiteit van Almelo: bij mensen onderling, in het economisch profiel en in de initiatieven met en voor elkaar.

We staan stil bij de vooruitgang die de gemeente Almelo op tal van terreinen heeft geboekt. In financieel opzicht laat het meerjarenperspectief tot en met 2024 een positief beeld zien. Een vooruitgang die alleen mogelijk was dankzij de gezamenlijke inzet en inspanningen van iedereen in de stad. Dat verdient erkenning en waardering. Tegelijkertijd maakt de Perspectiefnota 2020 duidelijk dat we nog een weg te gaan hebben en dat het vasthouden aan de eerder ingezette koers noodzakelijk blijft. Dit is noodzakelijk voor het verbeteren en bestendigen van onze lokale economie, de werkgelegenheid, de zorgstructuur, het beroepsonderwijs of de openbare ruimte om maar enkele voorbeelden te noemen.

Hoogachtend
Het college van B&W van Almelo.

Deze pagina is gebouwd op 12/21/2020 13:44:29 met de export van 07/01/2020 14:55:36